Pravidla a podmínky

Giti Tire - Podmínky dodávek
Společnost Giti Tire (dále jen "Společnost"), jejíž služby a produkty, ať už jsou nebo nejsou vyrobeny Společností (dále jen "Zboží"), podléhají těmto podmínkám, s vyloučením jakýchkoli konfliktních obchodních podmínek osoby, které je Zboží dodáváno (dále jen „Zákazník“). Jakékoli objednávky nebo přijetí jakéhokoli zboží ze strany Zákazníka podléhají těmto podmínkám.
Tyto smluvní podmínky byly vypracovány s ohledem na Smlouvu o nekalých smluvních podmínkách (UCTA) z roku 1977.

 1. USKUTĚČNĚNÍ OBJEDNÁVEK
  Společnost není vázána žádnou objednávkou Zákazníka (ať už je či není v souladu s cenovou nabídkou Společnosti), dokud ji Společnost písemně nepřijme nebo nepotvrdí, nedodá Zboží nebo nevystaví fakturu za veškeré příslušné Zboží. Zákazník nemůže objednávku nebo její část zrušit bez souhlasu Společnosti. Zákazník odškodní Společnost v plné výši za veškeré ztráty (včetně ztráty na zisku), náklady (včetně nákladů na práci a použité materiály), škody, poplatky a výdaje vzniklé Společnosti v důsledku zrušení objednávky. Společnost si vyhrazuje právo stanovit minimální hodnotu objednávky, která bude zákazníkovi čas od času sdělena.

 2. DODÁNÍ A PŘEPRAVA
  Není-li se Společností výslovně písemně dohodnuto jinak, cena Zboží zahrnuje přepravu na adresu Zákazníka v České Republice jakýmkoli způsobem zvoleným Společností, ale riziko ztráty a poškození přepravovaného Zboží nese Zákazník. Pokud si zákazník vyžádá přepravu jakýmkoli způsobem, který za daných okolností nebude volit Společnost, hradí jakékoliv další související náklady na tuto přepravu Zákazník. Dodací lhůty jsou sdělovány v dobré víře, ale nejsou zaručeny a doba dodání Zboží není závazná. V případě Zboží dodaného způsobem zvoleným Společností na adresu Zákazníka v České Republice bude dodávka považována za uskutečněnou, jakmile Zboží dorazí na uvedenou adresu. Ve všech ostatních případech bude dodávka považována za uskutečněnou v době dohodnuté mezi Společností a Zákazníkem.
  Pokud zákazník odmítne přijmout Zboží dodané v dobré víře, bude účtován poplatek za přepravu a další související náklady.
  Veškeré reklamace nedodání Zboží uvedené v každém potvrzení o doručení nebo faktuře vydané Společností musí být písemně doručeny Společnosti do čtrnácti dnů od obdržení takového pokynu nebo faktury Zákazníkem. Veškeré nesrovnalosti mezi dodaným Zbožím a jakýmikoli potvrzením objednávky, fakturou nebo dokladem o jeho odeslání a jakýmikoliv škodami na Zboží během dodávky, oznámí zákazník Společnosti do 14 dnů od obdržení Zboží.
  Pokud Zákazník neoznámí Společnosti svou reklamaci v souladu s těmito Podmínkami, nebo je zjištěno, že uplatnil několik neopodstatněných nároků, Společnost si vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi administrativní poplatek.
  Oznámením se rozumí písemná stížnost nebo oznámení Společnosti Giti Tire.
  Pokud Zákazník oznámí Společnosti jakoukoli škodu na Zboží, jak je uvedeno výše, Společnost vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby pomohla Zákazníkovi zajistit, aby jakýkoliv dopravce Zboží jej obdržel a dodal v dobrém stavu. Pokud Zákazník neučiní oznámení Společnosti v souladu s těmito Podmínkami, Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nesplnění dodávky, nesrovnalost, poškození nebo nedoručení, ani nenese jakoukoli odpovědnost, pokud taková krácená dodávka, nesrovnalost, poškození nebo nedodání nenastala úmyslným selháním nebo nedbalostí Společnosti. V případě jakéhokoli poškození Zboží jej Zákazník nepoužije a nepokusí se Zboží upravit nebo opravit, dokud společnost případ neprošetří.

 3. CENY A PLATBA
  Cena Zboží ("kupní cena") je cena, kterou Společnost Zákazníkovi nabídla. Všechny uváděné ceny jsou platné po dobu 30 dnů nebo kratší, do okamžiku než zákazník nabídku přijme. Po uplynutí této doby může Společnost ceny změnit bez oznámení Zákazníkovi. Společnost si vyhrazuje právo měnit cenu Zboží na základě oznámení Zákazníkovi kdykoliv před dodávkou, pokud u Zboží dojde k jakémukoli navýšení výrobních nákladů Společnosti mimo její vliv.
  Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být platba za nákup Zboží uhrazena v plné výši nebo před posledním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž je vystavena faktura. Čas platby má zásadní význam pro úhradu ceny. Společnost si vyhrazuje právo účtovat úroky ze splatných plateb od data jejich splatnosti až do data uskutečnění platby s roční sazbou o 2 % vyšší, než je základní úroková sazba banky Společnosti, upravovaná čas od čas.
  V případě dlužné částky po splatnosti, Společnost si dále vyhrazuje právo podniknout kroky, které považuje za nezbytné, včetně soudních opatření, za účelem vymáhání celé dlužné částky, kterou Zákazník dluží, a Zákazník je povinen uhradit Společnosti veškeré poplatky, náklady a výdaje vzniklé při vymáhání pohledávky, včetně, avšak ne výhradně, právních nákladů a ceny práce Společnosti.

 4. ZÁKONNÝ NÁROK A RIZIKO
  Riziko ztráty a poškození Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy Zboží opustí prostory Společnosti za účelem jeho dodání.
  Bez ohledu na dodání a přechod rizika na Zákazníka, zůstává Zboží majetkem Společnosti a Zboží bude drženo Zákazníkem jako osobou pověřenou jménem Společnosti. Zákazník uskladní Zboží odděleně od všeho ostatního Zboží jakožto majetek Společnosti, dokud Společnost neobdrží od Zákazníka úhradu kupní ceny a všech ostatních pohledávek, které Společnosti dluží. Až do přechodu vlastnictví může zákazník v rámci běžné obchodní činnosti, pokud a až do té doby, než Společnost oznámí jinak, prodávat jakékoliv z takto drženého Zboží za cenu, která není nižší než kupní cena, ale výtěžek z prodeje bude držet na samostatném bankovním účtu Zákazníka ve prospěch Společnosti, a Společnost může požadovat, aby byly tyto výnosy bezodkladně vyplaceny Společnosti bez překročení výše všech částek, které Zákazník společnosti dluží.
  Zákazník je plně zodpovědný za Zboží od okamžiku, kdy Zboží opustí prostory Společnosti, a pokud toto zůstane majetkem Společnosti, zajistí Zákazník jeho plné pojištění.
  Kdykoliv po uplynutí lhůty splatnosti Zboží vůči Společnosti Zákazníkem a pokud Společnost neobdržela v plné výši úhradu částky, kterou jí Zákazník dluží, je Společnost oprávněna požadovat od Zákazníka na jeho náklady okamžité vrácení tohoto Zboží a pokud tak Zákazník neučiní, může Společnost vstoupit do prostor Zákazníka (nebo určí svého zástupce, oprávněného vstoupit do prostor Zákazníka či jiné osoby, kde se Zboží může nacházet) a převzít toto Zboží zpět. Jakýmkoli uplatněním práv Společnosti na základě těchto Podmínek nejsou dotčeny žádné jiné opravné prostředky, které Společnost může využít.

 5. PLATEBNÍ NESCHOPNOST
  Aniž jsou dotčeny body 3. a 4., jestliže Zákazník došel jakéhokoli úpadku, nebo jako firma učiní dobrovolnou dohodu se svými věřiteli, podléhá úřednímu příkazu, ohlásil ukončení činnosti nebo mu byl vysloven příkaz ukončit činnost, nebo je ustanoven oprávněný příjemce veškerého nebo jakékoli podstatné části jeho majetku, stanou se všechny pohledávky, které Zákazník dluží Společnosti, okamžitě splatnými a Společnost se může odmítnout dodání Zboží, kromě platby v hotovosti za všechno Zboží (včetně ceny Zboží, které má být teprve dodáno).

 6. ZÁRUKA
  Pokud je na některém Zboží zjištěna vada do 60 měsíců od data výroby, které je vyznačeno na zboží a:
  (1) Společnost je písemně informována o této vadě do 14 dnů od jejího zjištění a
  (2) Zboží je, je-li to požadováno Společností, doručeno na náklady Zákazníka zpět do prostor Společnosti do jednoho měsíce od data oznámení,
  (3) Zboží vykazuje vadu, která je důsledkem chybných materiálů a / nebo zpracování Společností, a nikoliv důsledkem nehody, nesprávného zacházení nebo použití ze strany Zákazníka nebo uživatele
  (4) Zboží nebylo nijak neoprávněně upravováno (jak je definováno níže)
  Společnost (podle své volby) buď vrátí část kupní ceny takového vadného Zboží, která odpovídá podílu nevyužité zůstatkové životnosti Zboží oproti celkové životnosti (vypočtené v případě pneumatik podílem naměřené zůstatkové hloubky dezénu a původní hloubky dezénu, s výjimkou pneumatik pro zemědělství a zemní práce, kde platí zvláštní podmínky) nebo opraví nebo nahradí Zákazníkovi takový vadný výrobek do výše takového podílu kupní ceny Zboží, který odpovídá podílu nevyužité zůstatkové životnosti Zboží oproti celkové životnosti (vypočtené podle výše uvedeného), ZA PŘEDPOKLADU, ŽE v případě zjevných vad zjištěných vizuální kontrolou ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi, použije se tato lhůta namísto období 60 měsíců uvedených výše.
  Zákazník je výhradně zodpovědný za to, aby veškeré Zboží bylo vhodné k použití pro účel, pro který jej Zákazník nebo uživatel zamýšlí použít. Pokud však Společnost písemně informovala o vhodnosti Zboží pro konkrétní účel, pro který je Zboží určeno, odpovídá Společnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která nastane z důvodu nesprávného poradenství Společnosti v souvislosti s dostupnými informacemi v době, kdy bylo poradenství poskytnuto, za předpokladu, že Společnost souhlasila s testováním samotného Zboží a závada z důvodu nevhodnosti byla tímto testováním odhalena.
  Výše uvedená záruka a závazky jsou poskytovány namísto a s vyloučením jakékoli jiné podmíněné záruky, ať již výslovné, vyplývající ze zákona nebo jiné, a bez jakýchkoliv dalších podmínek. Společnost nenese žádnou odpovědnost, vyplývající ze smluvního vztahu, protiprávního jednání nebo jak uvedeno výše, nebo z jakékoli jiné smlouvy uzavřené v souladu s těmito Pravidly a Podmínkami, za jakoukoli ztrátu, škodu, náklady, újmu nebo zranění způsobené jakýmkoli způsobem v důsledku používání Zboží, pokud nepůjde o osobní zranění nebo úmrtí způsobené nedbalostí Společnosti. Zejména Společnost nezodpovídá za ušlý zisk nebo za nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo škody nad rámec ceny Zboží, s výjimkou výše uvedených případů, kdy byla stanovena plná odpovědnost Společnosti.
  Společnost nenese odpovědnost z výše uvedené záruky, pokud celková cena Zboží nebyla uhrazena v termínu splatnosti.
  Neoprávněné úpravy Zboží: Jakékoli úpravy pneumatik prodávaných Společností, včetně použití těsnicích prostředků vpravovaných ventilem, prořezání dezénu, nebo neoprávněných oprav, učiní tuto záruku neplatnou.

 7. ZNAČENÍ, MARKETING, OBNOVENÍ A PROTEKTOROVÁNÍ
  A) Zákazník nesmí bez předchozího písemného oprávnění Společnosti, poškozovat či znehodnocovat obchodní značku, reprodukovat ji nebo s ní jakýmkoli jiným způsobem manipulovat u jiného Zboží než částečně opotřebených pneumatik.
  B) Zákazník s předchozím písemným oprávněním Společnosti nesmí prodávat, nabízet k prodeji, inzerovat nebo dodávat žádné Zboží (jiné než částečně opotřebené pneumatiky), které byly zpracovány tak, jak je uvedeno dále v bodě (a) těchto Podmínek.
  C) Částečně opotřebené pneumatiky, které byly obnoveny, protektorovány nebo upraveny podle bodu (a) těchto Podmínek: (i) se nesmějí prodávat bez názvů pneumatik včetně značky, které byly předtím odstraněny z obou bočnic každé pneumatiky a
  ii) nesmějí být prodávány, aniž by byly předtím označeny čitelným nápisem na bočnici každé pneumatiky slovem "Retread" nebo jiným slovem, které popisuje druh úpravy, jak uvedeno výše a
  iii) nesmějí být prodávány, nabízeny k prodeji, inzerovány nebo dodávány pod jakoukoli obchodní značkou nebo obchodním jménem vlastněným nebo užívaným Společností.

 8. NENÍ PRÁVO NA ZÁPOČET
  Kupující nemá nárok na výhodu jakéhokoli zápočtu, na který by jinak mohl mít zákonný nárok. Veškeré pohledávky jsou splatné bez jakéhokoli odpočtu a v případě nezaplacení má Společnost nárok na využití a vynucení soudního rozhodnutí bez odkladu jeho výkonu až do určení jakéhokoli protinároku od Kupujícího. Důvodem této podmínky je to, že Společnost vynaložila prostředky na výrobu, přípravu nebo pořízení Zboží k prodeji a není odůvodněné, aby kupujícímu bylo umožněno zadržovat platbu, a to až do okamžiku, kdy bude určena možnost uplatnění jeho tvrzení o protinároku.

 9. VYŠŠÍ MOC
  Společnost neodpovídá za žádné zpoždění nebo nesplnění některého ze svých závazků vyplývajících z jakýchkoli smluv, na které se tyto Podmínky vztahují, pokud je takové zpoždění nebo selhání výsledkem jakékoli záležitosti, která je nad rámec přiměřené kontroly Společnosti nebo ke dni přijetí objednávky Zákazníka včetně, není v možnostech rozumného úsudku Společnosti, předpokládat jakýkoli akt Boží vůle, bouři, požár, povodeň, výbuch, válku, vyhlášení nepřátelství, občanské nepokoje, stávku nebo jiné průmyslové akce, aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, nebo jakékoli příkazy, pravidla nebo omezení jakékoli vlády. V jakémkoli takovém případě, kdy Společnost učinila omezení plnění nebo zrušila smlouvu, za nenaplnění jakékoli části nenese Společnost odpovědnost vůči Zákazníkovi.

 10. VÝVOZ
  Jakékoli Zboží, které je předmětem těchto Podmínek, může být vyváženo k použití a prodeji v jakékoli zemi, která je členem Evropského Společenství nebo Evropského Prostoru Volného Obchodu. S výjimkou předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmí Zákazník přímo ani nepřímo vyvážet žádné Zboží do jiné země, pokud není Zboží totožné nebo je nedílnou součástí motorového nebo jiného vozidla.

 11. DODÁVKY DO ORIGINÁLNÍ VÝBAVY
  Žádné Zboží dodávané pro účely originální výbavy nesmí být Zákazníkem dále prodáváno nebo dodáváno jako nedílná součást vozidel nebo pro účely montáže na nová motorová vozidla, nové stroje, nová zařízení nebo jiná nová vozidla bez předchozího písemného pověření Společností.

 12. REKLAMA
  Zákazník nepoužije a vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že žádná jiná osoba nebude používat žádné ochranné známky náležející Společnosti, než jaké jsou použity pro zboží nebo literaturu dodávanou Společností, s výjimkou použití ochranných známek, které společnost předtím písemně schválila. Žádost o schválení jakéhokoli takového použití, zejména v reklamních materiálech, je třeba adresovat manažerovi produktového marketingu, který může pomoci s grafickým zpracováním a obecnými radami v souvislosti s používáním ochranných známek.

 13. ZMĚNY
  Jakékoli změny těchto Pravidel a Podmínek nebudou závazné, pokud nebudou sjednány písemnou formou s oprávněným zástupcem Společnosti.

 14. UŽITÉ PRÁVO
  Tyto Podmínky a jakákoli smlouva, která je obsahuje, se řídí a vykládají ve všech ohledech v souladu s právními předpisy Anglie a Zákazník a Společnost se podrobí neexkluzivní jurisdikci anglických soudů.

 15. OCHRANA DAT / OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o tom, jak společnost Giti Tire shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když navštěvujete naše webové stránky, přihlašujete se k odběru novinek nebo nakupujete produkty nebo služby.
  Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, které obsahují podrobnější informace o našem zpracování údajů a jsou k dispozici na: Giti Zásady ochrany osobních údajů. Přijetím našich smluvních Pravidel a Podmínek zároveň potvrzujete, že jste si přečetli a přijali podmínky našich Zásad ochrany osobních údajů.

Důležité informace a kdo jsme
Společnost Giti Tire je správcem vašich osobních údajů a odpovídá za ně.

Právnická osoba odpovědná pro účely Nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů, jakož i další ustanovení o ochraně údajů je:
Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18 A, 30419 Hannover, Německo
Telefon: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-mail: info@eu.giti.com

Kancelář pro ochranu údajů společnosti Giti Tire Deutschland GmbH je:
Streit GmbH Management Systems
Frühlingstraße 8
13158 Berlín
Telefon: +49 (0) 30-98 19 3-116
Fax: +49 (0) 30-98 19 3-135

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů při ochraně osobních údajů, obraťte se na Manažera ochrany soukromí.

Údaje, které o vás shromažďujeme
Můžeme sbírat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů o vás takto:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, transakční údaje, technické údaje, údaje o profilech, údaje o využití, marketingové a komunikační údaje
Zde vysvětlujeme tyto kategorie dat.
Pro shromažďování údajů o vás používáme různé metody, které jsou zde vysvětleny.

Jak používáme vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje použijeme výhradně pro účely, pro které jsme je shromáždili, a které zahrnují následující:
Vaší registraci jako nového zákazníka
Zpracování a doručení objednávky
Správu vašeho vztahu s námi
Abyste se mohli účastnit soutěží, losování výher nebo tržních průzkumů
Vylepšení naší webové stránky, produktů / služeb, marketingu nebo vztahů se zákazníky
Doporučení produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat

Jak sdílíme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny Giti Tire / s externími třetími stranami. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše zákonná práva
Za určitých okolností máte práva v souvislosti se zákony na ochranu osobních údajů, včetně práva obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a práva kdykoli podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) www.uooz.cz
Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Více podrobností
Pokud hledáte další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně bezpečnosti dat, uchovávání údajů a právních základů jejich zpracování, navštivte Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.