Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιστότοπος)
I. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Giti Tire Deutschland GmbH

Οι παρακάτω διατάξεις, υποδείξεις και πληροφορίες ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Ως «ταυτοποιήσιμο» νοείται ένα πρόσωπο, αν η ταυτότητά του μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε άλλους ιδιαίτερους παράγοντες.

 1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ιστοτόπων μας, μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή ενός λειτουργικού ιστοτόπου, καθώς και την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, η επεξεργασία πραγματοποιείται τακτικά, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη της συγκατάθεσης για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από τις νομικές διατάξεις.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, υφίστανται οι ακόλουθες νομικές βάσεις:
  α) Σε περιπτώσεις στις οποίες το υποκείμενο έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αυτό πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ).
  β) Σε περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, αυτό πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ.
  γ) Εφόσον η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η επιχείρησή μας, το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ' του ΓΚΠΔ αποτελεί την αντίστοιχη νομική βάση.
  δ) Εάν η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η επιχείρησή μας ή ένας τρίτος και τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου δεν υπερισχύουν των προαναφερθέντων συμφερόντων, το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων.
 3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης
  Διαγράφουμε ή αποκλείουμε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου, μόλις ο σκοπός της αποθήκευσης παύσει να ισχύει. Ωστόσο, υποχρεούμαστε επίσης να αποθηκεύουμε δεδομένα εάν αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη γερμανική νομοθετική αρχή υπό τη μορφή κανονισμών, νόμων ή άλλων διατάξεων. Και στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα διαγράφονται ή αποκλείεται η πρόσβαση σε αυτά εάν παρέλθει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

II. Παροχή του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Με κάθε μετάβαση στην ιστοσελίδα μας, το σύστημά μας καταγράφει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το υπολογιστικό σύστημα του υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση. Συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:
  o Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη
  o Διεύθυνση IP του χρήστη
  o Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο
  o Οι σελίδες που επισκεφτήκατε
  o Ο ιστότοπος από τον οποίο ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στον ιστότοπο της Giti Tire Deutschland GmbH.
  Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα στα αρχεία καταγραφής του συστήματός σας, με εξαίρεση τη διεύθυνση IP του χρήστη ή άλλα δεδομένα που επιτρέπουν την αντιστοίχιση δεδομένων με έναν χρήστη.
  Εάν προβάλετε σελίδες και αρχεία από τον ιστότοπό μας και σας ζητηθεί να εισαγάγετε δεδομένα σχετικά με εσάς, επισημάνουμε ότι αυτή η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι ασφαλής και ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να διαβάσουν ή να παραποιήσουν τα δεδομένα αυτά
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Βασιζόμαστε στην προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP του χρήστη του ιστοτόπου μας, δηλ. κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτύου, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τον υπολογιστή του χρήστη. Παράλληλα, αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄του ΓΚΠΔ.
 4. Διάρκεια αποθήκευσης
  Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη περίοδος λειτουργίας έχει λήξει.
 5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
  Σε αυτήν την περίπτωση, βασιζόμαστε για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας στη συλλογή των παραπάνω δεδομένων ή την αποθήκευσή τους σε αρχεία καταγραφής. Επομένως, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα εναντίωσης.

III. Χρήση cookies

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή του λεγόμενου cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ιστοτόπου. Πρόσθετα cookies (π.χ. σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου) αποθηκεύονται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας (βλ. Πολιτική για τα cookies). Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την αποδοχή των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση των cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ
 2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Η χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies αποσκοπεί στην ευκολότερη χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες. Δεν είναι δυνατή η παροχή ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας χωρίς τη χρήση cookies. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ακόμα και μετά από την αλλαγή μιας σελίδας.
  Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω τεχνικά απαραίτητων cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών
  Αυτοί οι σκοποί αντιπροσωπεύουν το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.
 3. Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και διόρθωσης
  Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται από αυτόν στον ιστότοπό μας. Κάθε χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει ή να περιορίσει τη μετάδοση cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου.

IV. Επικοινωνία μέσω e-mail

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Στον ιστότοπό μας, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Giti Tire Deutschland GmbH μέσω της διεύθυνσης e-mail που παρέχεται. Σε αυτήν την περίπτωση, αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία μεταδίδονται μέσω e-mail, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τον χρήστη. Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον ο χρήστης συναινεί σε αυτήν, είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ και ως αποτέλεσμα της αποστολής ενός e-mail, το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.
 4. Διάρκεια αποθήκευσης
  Διαγράφουμε τα δεδομένα, όταν δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που στάλθηκαν μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη αλληλογραφία με εσάς έχει ολοκληρωθεί και έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία παραγραφής για τυχόν αξιώσεις αστικού δικαίου ή/και οι περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Η συνομιλία θεωρείται ότι έχει τερματιστεί όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευκρινιστεί οριστικά.
 5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
  Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αντιταχθείτε στην περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η αλληλογραφία δεν μπορεί πλέον να διεξαχθεί χωρίς τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
  Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση info@giti.de. Κατόπιν, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί μας.

  V. Συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο της Giti
 6. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Στον ιστότοπό μας παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρήστες η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε ένα ενημερωτικό δελτίο. Η συμμετοχή είναι προαιρετική για τον χρήστη.
  Εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, εκτός από τη διεύθυνση e-mail σας, χρειαζόμαστε και την επιβεβαίωση ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail που παρείχατε και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο και τις διαφημίσεις που περιέχει. Για την εξατομίκευση του ενημερωτικού δελτίου ή των μηνυμάτων e-mail, ζητάμε επίσης το ονοματεπώνυμο, το φύλο και την ημερομηνία γέννησής σας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποθηκεύονται, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.
 7. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται στο πλαίσιο της εγγραφής του χρήστη για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον ο χρήσης συναινεί σε αυτήν, είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ.
 8. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η δυνατότητα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου σε εσάς και η επικοινωνία μαζί σας.
 9. Διάρκεια αποθήκευσης
  Διαγράφουμε τα δεδομένα, όταν δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό συμβαίνει εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό δελτίο ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή εάν τερματίσουμε την παροχή του ενημερωτικού δελτίου. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.
 10. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
  Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αντιταχθείτε στην περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή πλέον η αποστολή ενημερωτικού δελτίου χωρίς τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
  Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση info@giti.de. Κατόπιν, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί μας.

VI. Ηλεκτρονικό εμπόριο

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Προσφέρουμε στους χρήστες του ιστοτόπου μας μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων Giti. Στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης, συλλέγονται κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα του αντισυμβαλλομένου (συγκεκριμένα το όνομα, η διεύθυνση, τα τραπεζικά στοιχεία ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας). Εάν ο αγοραστής καθυστερήσει την πληρωμή, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε ένα γραφείο είσπραξης οφειλών για την είσπραξη απαιτήσεων.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η δυνατότητα εκτέλεσης και διεκπεραίωσης της σύμβασης αγοράς με το υποκείμενο δεδομένων.
 4. Διάρκεια αποθήκευσης
  Διαγράφουμε τα δεδομένα, όταν δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό συμβαίνει εάν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία παραγραφής για τυχόν αξιώσεις αστικού δικαίου ή/και οι περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (επί του παρόντος, 10 χρόνια).
 5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
  Δεδομένου ότι βασιζόμαστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση και τη διαχείριση της σύμβασης, δεν υπάρχει δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης.

VII. Χρήση της υπηρεσίας Google Analytics

 1. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους Χάρτες Google
  Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας τους Χάρτες Google της εταιρείας Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.). Με τη χρήση των λειτουργιών τις λειτουργίες αυτών των χαρτών, τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Google. Μπορείτε να διαβάσετε ποια δεδομένα συλλέγονται από την Google και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
 2. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την υπηρεσία Google Analytics
  Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της εταιρείας Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.) για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων επισκεπτών. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί στοχοθετημένα cookies.
  Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://www.google.com/analytics/terms/de.html ή https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 3. Συμπλήρωμα στην επεξεργασία δεδομένων της υπηρεσίας Google Analytics
  Έχουμε συνάψει απευθείας σύμβαση με την Google για τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, αποδεχόμενοι το «Συμπλήρωμα στην επεξεργασία δεδομένων» της υπηρεσίας Google Analytics. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Συμπλήρωμα στην επεξεργασία δεδομένων για την υπηρεσία Google Analytics εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad
 4. Αναφορές της υπηρεσίας Google Analytics για τα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα
  Έχουμε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες για τις αναφορές διαφήμισης στην υπηρεσία Google Analytics. Οι αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη εικόνα των χρηστών μας, χωρίς να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε αυτά τα δεδομένα με μεμονωμένα άτομα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες διαφήμισης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.
  Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση των δραστηριοτήτων και των πληροφοριών του λογαριασμού σας Google από τις «Ρυθμίσεις διαφημίσεων» στον ιστότοπο https://adssettings.google.com/authenticated, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου.
 5. Σύνδεσμος απενεργοποίησης της υπηρεσίας Google Analytics
  Εάν κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο απενεργοποίησης, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράψει περαιτέρω επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Προσοχή: Η διαγραφή των cookies, η χρήση της ιδιωτικής περιήγησης/ανώνυμης λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας ή η χρήση άλλου προγράμματος περιήγησης θα οδηγήσει σε νέα συλλογή δεδομένων.
  Απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 6. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄του ΓΚΠΔ.

VIII. Χρήση του Google Tag Manager
Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Το εργαλείο αυτό παρέχεται από την Google Ireland inc.

Το Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να ενοποιήσουμε εργαλεία παρακολούθησης και στατιστικών στον ιστότοπό μας. Το Google Tag Manager δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών μόνο του, δεν αποθηκεύει cookies και δεν εκτελεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση και την εμφάνιση των εργαλείων που ενσωματώνονται μέσω αυτού. Το Google Tag Manager, ωστόσο, συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, πληροφορία η οποία μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις ΗΠΑ.
Η χρήση του Google Tag Manager γίνεται με βάση το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον αναφορικά με τη γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση και διαχείριση διάφορων εργαλείων στον ιστότοπο. Με την προϋπόθεση ότι έχει ζητηθεί η κατάλληλη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1 (α) του ΓΚΠΔ. Η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από το Google Tag Manager, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

IX. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης του δικτύου facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., Η.Π.Α. («Facebook»). Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα στον ιστότοπό μας, η οποία περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται μέσω αυτού στον ιστότοπο. Μέσω της ενσωμάτωσης του πρόσθετου, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση από την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Όταν αλληλεπιδράτε με τα πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» ή κάνοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄του ΓΚΠΔ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις δηλώσεις για την προστασία δεδομένων του Facebook. de-de.facebook.com/policy.php
 4. Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και διόρθωσης
  Εάν δεν θέλετε το Facebook να συλλέγει δεδομένα για εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

X. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Twitter

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την Twitter Inc., Η.Π.Α. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία «Re-Tweet», οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στο Twitter.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄του ΓΚΠΔ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Για τον σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων και για τη χρήση των δεδομένων από το Twitter, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις δηλώσεις για την προστασία δεδομένων του Twitter (twitter.com/privacy).
 4. Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και διόρθωσης
  Επισημαίνουμε ότι, ως πάροχος της ιστοσελίδας, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας των δεδομένων σας στο Twitter από τις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση twitter.com/account/settings.

XI. μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 1. μεταπλατφόρμες
  Διατηρούμε έναν ή περισσότερους εταιρικούς ιστοτόπους («σελίδες») στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και το Instagram, ειδικότερα για σκοπούς αυτοπαρουσίασης, προβολής του εμπορικού σήματος, αλλά και επικοινωνία με τους πελάτες και για σκοπούς προσλήψεων.
  • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας —με την εξαίρεση των πρόσθετων διαδικασιών παρακάτω— μόνο αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας. Στην περίπτωση αυτή, το Facebook συλλέγει τα δεδομένα σας και τα θέτει στη διάθεσή μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε περίπτωση ερωτήματος ή αίτησης βασίζεται στις άλλες σχετικές δηλώσεις μας περί προστασίας δεδομένων.
  • Κατά περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επεξεργασία για τη σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β' του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε με τους χρήστες και η δημόσια εικόνα μας για σκοπούς διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ' του ΓΚΠΔ.
   Αν έχετε δώσει στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία των δεδομένων από μέρους μας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ΓΚΠΔ.
  • Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα από επισκέπτες στον εταιρικό ιστότοπό μας, αν η εμφάνιση κάποιου ως επισκέπτη μπορεί να οριστεί ως επεξεργασία. Δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα —βάσει των περαιτέρω διαδικασιών που αναφέρονται παρακάτω— στα συστήματά μας και δεν τα υποβάλλουμε περαιτέρω σε επεξεργασία με συστηματικό τρόπο μέσω της περιστασιακής αναγνώρισής τους. Για αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας, ισχύουν οι πληροφορίες μας σχετικά με τον αρμόδιο φορέα, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη δήλωση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
  • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία στις σελίδες μας, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) ή της Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες βασίζεται στη χρήση τυπικών συμβατικών ρητρών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook και τις αντίστοιχες επιλογές εναντίωσης παρέχονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/ και στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Το Facebook είναι ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας και ο μόνος εξουσιοδοτημένος να παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο Facebook.
  • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και την υποβολή αιτημάτων ενημέρωσης είναι καλύτερα να απευθύνεστε στο Facebook. Μόνο το Facebook έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και μπορεί να λάβει άμεσα μέτρα για τη διαγραφή ή τον περιορισμό των δεδομένων κ.λπ. ή για την παροχή πληροφοριών. Φυσικά, θα σας υποστηρίξουμε κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας, αν είναι απαραίτητο. Επιλογές αυτοεξαίρεσης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and http://www.youronlinechoices.com.
  • Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Instagram, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ ή https://help.instagram.com/155833707900388/

 2. YouTube
  • Διατηρούμε έναν ή περισσότερους εταιρικούς ιστοτόπους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης YouTube της Google, Inc., ειδικότερα για σκοπούς αυτοπαρουσίασης.
  • Θεωρούμε ότι η παρούσα απόφαση έχει ανάλογη εφαρμογή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του YouTube. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει γνώση σχετικά με την παροχή συμφωνίας από το YouTube η οποία να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 26.
  • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιείτε το κανάλι YouTube που προσφέρεται εδώ και τις λειτουργίες του με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. κοινοποίηση, επισήμανση ως «μου αρέσει», «δεν μου αρέσει», σχόλια).
  • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας YouTube. Στην περίπτωση αυτή, το YouTube συλλέγει τα δεδομένα σας και τα θέτει στη διάθεσή μας.
   Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στην περίπτωση αυτή βασίζεται σε μία από τις άλλες δηλώσεις μας περί προστασίας δεδομένων, ανάλογα με την ομάδα υποκειμένων των δεδομένων στην οποία ανήκετε.
   Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα από επισκέπτες στον εταιρικό ιστότοπό μας, αν η εμφάνιση κάποιου ως επισκέπτη μπορεί να οριστεί ως επεξεργασία. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα στα συστήματά μας και δεν τα υποβάλλουμε περαιτέρω σε επεξεργασία με συστηματικό τρόπο μέσω της περιστασιακής αναγνώρισής τους.
  • Κατά περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επεξεργασία για τη σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, σύμφωνα με το άρθρο [λείπει κείμενο] Επικοινωνία με τους χρήστες και η εξωτερική παρουσίασή μας για σκοπούς διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ' του ΓΚΠΔ. Αν έχετε δώσει στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων από μέρους μας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ΓΚΠΔ.
  • Για αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας, ισχύουν οι πληροφορίες μας σχετικά με τον αρμόδιο φορέα, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη δήλωση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
  • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, για κάθε περαιτέρω επεξεργασία στο κανάλι μας στο YouTube, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, φαξ: +353 (1) 436 1001 ή, εναλλακτικά, της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Δεν γνωρίζουμε και δεν επηρεάζουμε, σε μόνιμη βάση, τον τύπο και το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που επεξεργάζεται η Google, τον τύπο επεξεργασίας και χρήσης ή τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε τρίτους. Δεν έχουμε ουσιαστικές δυνατότητες ελέγχου όσον αφορά τα θέματα αυτά. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube διατίθενται εδώ:
  • Όροι χρήσης: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Για την προστασία των δεδομένων: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Πολιτική Απορρήτου: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
   Στις περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ, ισχύουν τυπικές συμβατικές ρήτρες.

 3. LinkedIn
  • Η εταιρεία μας διατηρεί κανάλι κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα LinkedIn.
  • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μας μέσω της πλατφόρμας LinkedIn ή υποβάλετε αίτηση για διαφημιζόμενη θέση μέσω του LinkedIn, ακριβώς για τους σκοπούς αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, το LinkedIn συλλέγει τα δεδομένα σας και τα θέτει στη διάθεσή μας.
   Κατά περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επεξεργασία για τη σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β' του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε με τους χρήστες και η δημόσια εικόνα μας για σκοπούς διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ' του ΓΚΠΔ.
   Αν έχετε δώσει στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία των δεδομένων από μέρους μας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ΓΚΠΔ.
   Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε περίπτωση υποβολής αίτησης βασίζεται στη δήλωσή μας περί προστασίας των δεδομένων των αιτούντων.
   Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα από επισκέπτες στον εταιρικό ιστότοπό μας, αν η εμφάνιση κάποιου ως επισκέπτη μπορεί να οριστεί ως επεξεργασία. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα στα συστήματά μας και δεν τα υποβάλλουμε περαιτέρω σε επεξεργασία με συστηματικό τρόπο μέσω της περιστασιακής αναγνώρισής τους.
   Για αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας, ισχύουν οι πληροφορίες μας σχετικά με τον αρμόδιο φορέα, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη δήλωση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
  • Για κάθε περαιτέρω επεξεργασία, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, για την εταιρική σελίδα στο LinkedIn, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (εφεξής: LinkedIn).
  • Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 4. Xing
  • Διατηρούμε έναν ή περισσότερους εταιρικούς ιστοτόπους στο επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης XING, ειδικότερα για σκοπούς αυτοπαρουσίασης, αλλά και για σκοπούς προσλήψεων.
  • Θεωρούμε ότι η παρούσα απόφαση μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του XING. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει γνώση σχετικά με την παροχή συμφωνίας από το XING η οποία να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 26.
  • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μας μέσω της πλατφόρμας XING ή υποβάλετε αίτηση για διαφημιζόμενη θέση μέσω του XING. Στην περίπτωση αυτή, το XING συλλέγει τα δεδομένα σας και τα θέτει στη διάθεσή μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε περίπτωση αίτησης βασίζεται στις δηλώσεις μας για την προστασία των δεδομένων των αιτούντων.
  • Κατά περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επεξεργασία για τη σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β' του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε με τους χρήστες και η δημόσια εικόνα μας για σκοπούς διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ' του ΓΚΠΔ.
   Αν έχετε δώσει στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία των δεδομένων από μέρους μας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ΓΚΠΔ.
   Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε περίπτωση υποβολής αίτησης βασίζεται στη δήλωσή μας περί προστασίας των δεδομένων των αιτούντων.
   Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα από επισκέπτες στον εταιρικό ιστότοπό μας, αν η εμφάνιση κάποιου ως επισκέπτη μπορεί να οριστεί ως επεξεργασία. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα στα συστήματά μας και δεν τα υποβάλλουμε περαιτέρω σε επεξεργασία με συστηματικό τρόπο μέσω της περιστασιακής αναγνώρισής τους.
   Για αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας, ισχύουν οι πληροφορίες μας σχετικά με τον αρμόδιο φορέα, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη δήλωση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
  • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, για κάθε περαιτέρω επεξεργασία στον εταιρικό ιστότοπό μας στο XING, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germany, τηλ.: +49 40 419 131-0, φαξ: +49 40 419 131 -11, e-mail: info@xing.com, (στο εξής: XING). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το XING παρέχονται εδώ: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 5. Tik Tok
  • Διατηρούμε μία ή περισσότερες παρουσίες στο κοινωνικό δίκτυο Tik Tok για να επικοινωνούμε με τους εγγεγραμμένους χρήστες σε αυτό και για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας τα οποία μας αποστέλλετε μέσω αυτών των δικτύων για να επικοινωνούμε μαζί σας και να απαντούμε στα μηνύματά σας εκεί.
   Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσης αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία από μέρους μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε περίπτωση υποβολής αίτησης βασίζεται στη δήλωσή μας περί προστασίας των δεδομένων των αιτούντων.
   Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα από επισκέπτες στον εταιρικό ιστότοπό μας, αν η εμφάνιση κάποιου ως επισκέπτη μπορεί να οριστεί ως επεξεργασία. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα στα συστήματά μας και δεν τα υποβάλλουμε περαιτέρω σε επεξεργασία με συστηματικό τρόπο μέσω της περιστασιακής αναγνώρισής τους.
   Για αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας, ισχύουν οι πληροφορίες μας σχετικά με τον αρμόδιο φορέα, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη δήλωση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
   Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε με τους χρήστες και η δημόσια εικόνα μας για σκοπούς διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ' του ΓΚΠΔ.
   Αν έχετε δώσει στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία των δεδομένων από μέρους μας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ΓΚΠΔ.
  • Για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Ireland. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Tik Tok, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας παρέχονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

ΧII. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες με κουπόνια

 1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
  Συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών με κουπόνια. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα (διεύθυνση e-mail, όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης) για να ενημερώσουμε τους νικητές. Εάν οργανώσουμε έναν διαγωνισμό από κοινού με έναν από τους συνεργάτες μας, μεταβιβάζουμε τα στοιχεία των νικητών στους συνεργάτες μας, με σκοπό την ενημέρωση ή/και την αποστολή του βραβείου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.
 2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
  Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον παρέχεται η συγκατάθεση του χρήστη, είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ, καθώς και το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει των όρων συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό ή μια προωθητική ενέργεια με κουπόνια.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
  Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει των όρων συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό ή μια προωθητική ενέργεια με κουπόνια.
 4. Διάρκεια αποθήκευσης
  Διαγράφουμε τα δεδομένα, όταν δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που στάλθηκαν μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη αλληλογραφία με εσάς έχει ολοκληρωθεί και έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία παραγραφής για τυχόν αξιώσεις αστικού δικαίου ή/και οι περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Η συνομιλία θεωρείται ότι έχει τερματιστεί όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευκρινιστεί οριστικά.
 5. Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
  Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αντιταχθείτε στην περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η αλληλογραφία δεν μπορεί πλέον να διεξαχθεί χωρίς τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
  Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση info@giti.de. Κατόπιν, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί μας.

XIII. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Εάν τα προσωπικά δεδομένα σας έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι της Giti Tire Deutschland GmbH:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης
  Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Εάν ναι, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω:
  (1) τους σκοπούς της επεξεργασίας
  (2) τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  (3) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας
  (4) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα σας ή, εάν δεν είναι δυνατή η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με αυτό, τα κριτήρια για τον καθορισμό του διαστήματος αποθήκευσης
  (5) την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από την Giti Tire Deutschland GmbH ή το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν την επεξεργασία
  (6) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή
  (7) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν συλλέγονται από εσάς.
  (8) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1 και 4 και -τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις- σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης
  Διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης έναντι της Giti Tire Deutschland GmbH, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Η Giti Tire Deutschland GmbH πρέπει να προβεί στη διόρθωση αμέσως.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  (1) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Giti Tire Deutschland GmbH να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας,
  (2) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας και ζητάτε να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών δεδομένων,
  (3) η Giti Tire Deutschland GmbH δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
  (4) εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ΓΚΠΔ και δεν έχουν ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι της Giti Tire Deutschland GmbH υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
  Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει περιοριστεί, αυτά τα δεδομένα -με εξαίρεση την αποθήκευση- μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.
 4. Δικαίωμα διαγραφής
  Μπορείτε να ζητήσετε από την Giti Tire Deutschland GmbH να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας αμέσως και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα αμέσως, εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
  (1) Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλον τρόπο σε επεξεργασία.
  (2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ ή το άρθρο 9 παρ. 2, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  (3) Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
  (4) Τα προσωπικά δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα.
  (5) Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται η εταιρεία μας.
  (6) Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέχθηκαν σε σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 του ΓΚΠΔ.
  Εάν η Giti Tire Deutschland GmbH έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας και είναι υποχρεωμένη να τα διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, ακόμα και τεχνικής φύσεως, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, για να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας ότι ως υποκείμενο έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή παράγωγων αυτών των προσωπικών δεδομένων.
  Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη
  (1) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης,
  (2) για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, που απαιτεί την επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται η Giti Tire Deutschland GmbH ή για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς,
  (3) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 στοιχεία η' και ι΄, καθώς και το άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ,
  (4) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 5. Δικαίωμα ενημέρωσης
  Εάν έχετε ασκήσει έναντί μας το δικαίωμα για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα σας σχετικά με αυτή τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Υποχρεούμαστε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες κατόπιν αιτήματος.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο χωρίς να σας εμποδίσουμε, υπό την προϋπόθεση ότι
  (1) η επεξεργασία γίνεται βάσει συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9, παρ. 2, στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ, και
  (2) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων δεν επηρεάζονται από αυτό.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης
  Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο ε΄ ή στ΄ του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων.
  Η Giti Tire Deutschland GmbH δεν θα υποβάλλει πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της εν λόγω εμπορικής προώθησης.
  Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων
  Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη δήλωση συγκατάθεσής σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή
  Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Κάτω Σαξονίας, ανεξάρτητα από άλλα διοικητικά ή ένδικα μέσα, στη διεύθυνση Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Τηλ.: 0511 120 4500, Φαξ: 0511 120 4599.
 10. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας
  Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων για την προστασία των δεδομένων, καθώς και άλλων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων είναι η:
  Giti Tire Deutschland GmbH
  Hollerithallee 18 A
  30419 Hannover
  Γερμανία
  Τηλέφωνο: +49(0) 511-5153 56-0
  Φαξ: +49(0) 511-5153 56-10
  E-mail: info@giti-tire.de
 11. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
  Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Giti Tire Deutschland GmbH είναι η:
  Streit GmbH Managementsysteme
  Frühlingstraße 8
  13158 Berlin
  Τηλέφωνο: +49 (0) 30 – 98 19 3 – 116
  Φαξ: +49 (0) 30 – 98 19 3 - 135
  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): ds-beauftragter@streit-online.de

Ανόβερο, Ιούλιος 2022
Giti Tire Deutschland GmbH