Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych (strona internetowa)
I. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych przez Giti Tire Deutschland GmbH

Poniższe regulacje, wskazówki i informacje mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Osoba „możliwa do zidentyfikowania” to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub inne szczególne czynniki.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowychZakres
  Dane osobowe naszych klientów są dla nas zczególnie ważne. Dlatego dane osobowe użytkowników naszych stron internetowych przetwarzamy co do zasady tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny lub w celu świadczenia naszych usług i udostępniania treści. Oprócz tego przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią jedynie przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych obowiązują następujące podstawy prawne:
  a) W przypadkach, w których w celu przetwarzania danych osobowych musimy uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
  b) W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  c) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, odpowiednią podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  d) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią oraz jeżeli nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Usuwanie danych i okres przechowywania danych
  Usuwamy lub blokujemy dane osobowe osoby, której dotyczą, jak tylko cel przechowywania ustanie. Jesteśmy jednak zobowiązani do dalszego przechowywania danych, jeżeli Unia Europejska lub niemiecki ustawodawca nałożyli taki obowiązek w formie rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów. Również w tych przypadkach dane zostaną usunięte lub zablokowane po upływie terminu przechowywania wskazanego we wspomnianych regulacjach, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

II. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym komputera wywołującego stronę internetową. Gromadzone są następujące dane:
  o informacje dotyczące przeglądarki użytkownika
  o adres IP użytkownika
  o data i godzina wizyty na stronie internetowej
  o odwiedzane strony
  o strona internetowa, z której użytkownik trafił na stronę internetową Giti Tire Deutschland GmbH.
  Dane te zapisujemy w plikach dziennika systemu użytkownika, z wyjątkiem adresu IP użytkownika lub innych danych, które umożliwią przyporządkowanie danych do użytkownika.
  Jeżeli podczas wywoływania stron i plików w naszej witrynie internetowej użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych, zwracamy uwagę, że takie przekazywanie danych przez internet odbywa się w sposób niezabezpieczony i dane mogą trafić do osób nieupoważnionych lub mogą zostać sfałszowane.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Jesteśmy zobowiązani do tymczasowego przechowywania adresu IP użytkownika naszej strony internetowej, tzn. podczas korzystania przez niego z internetu, do celów wywoływania naszej strony internetowej na komputerze użytkownika. Jednocześnie stanowi to nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania danych
  Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane gromadzone są w celu udostępnienia strony internetowej, są usuwane po zakończeniu sesji.
 5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  W celu zapewnienia funkcjonowania naszej strony internetowej musimy zgromadzić powyżej wspomniane dane lub zapisać je w plikach dziennika. W związku z tym użytkownikowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

III. Stosowanie plików cookie

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze użytkownika mogą być umieszczane informacje w formie plików cookie, tzw. ciasteczek. Tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia funkcjonowania stron internetowych. Inne pliki cookie (np. związane z korzystaniem ze strony internetowej) są umieszczane wyłącznie za zgodą użytkownika (patrz wytyczne dotyczące plików cookie). Oprócz tego użytkownik może zablokować umieszczanie plików cookie również w ustawieniach swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Cel przetwarzania danych
  Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.
  Dane dotyczące użytkownika, które zostały zgromadzone za pomocą plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników.
  Cele te stanowią nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. W przypadku zablokowania stosowania plików cookie na naszej stronie internetowej użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.
  IV. Kontakt e-mailowy
 4. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej użytkownik może nawiązać kontakt z Giti Tire Deutschland GmbH za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe przekazane w wiadomości e-mail, aby umożliwić korespondencję z użytkownikiem. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz jako skutek wysłania wiadomości e-mail – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych jest możliwość prowadzenia korespondencji z użytkownikiem.
 7. Okres przechowywania danych
  Dane są przez nas usuwane gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych, które zostały przesłane e-mailem, powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie wtedy, gdy korespondencja z użytkownikiem została zakończona i gdy upłynął ustawowy termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń cywilnoprawnych i/lub gdy upłynęły terminy przechowywania danych w myśl ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona.
 8. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec dalszego przechowywania danych. Brak danych osobowych stanowiących dane kontaktowe uniemożliwia jednak prowadzenie dalszej korespondencji.
  W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z nami na adres e-mailinfo@giti.de. W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, zostaną usunięte.

  V. Wysyłka newslettera Giti
 9. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej oferujemy zainteresowanym użytkownikom możliwość darmowej subskrypcji newslettera. Subskrypcja newslettera jest dla użytkownika dobrowolna.
  Jeżeli użytkownik chce zamówić nasz newsletter, oprócz jego adresu e-mail potrzebujemy potwierdzenia, że jest właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadza się na otrzymywanie newslettera i ewentualnie zawartych w nim reklam. Na potrzeby personalizacji newslettera lub wiadomości e-mail prosimy użytkownika, aby podał również imię i nazwisko, płeć i datę urodzenia. Te dane osobowe użytkownika gromadzimy do celów korespondencji z użytkownikiem. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.
  W związku z przetwarzaniem danych do celów wysyłki newslettera nie są przekazywane żadne dane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie zapisania się przez użytkownika do newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 11. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych jest możliwość przesyłania newslettera użytkownikowi oraz prowadzenia korespondencji z użytkownikiem.
 12. Okres przechowywania danych
  Dane są przez nas usuwane gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Następuje to w przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z wysyłki newslettera lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych albo gdy zakończymy wysyłkę newslettera. Dany użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję naszego newslettera.
 13. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec dalszego przechowywania danych. Brak danych osobowych stanowiących dane kontaktowe uniemożliwia jednak dalsze przesyłanie newslettera.
  W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z nami na adres e-mailinfo@giti.de. W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, zostaną usunięte.

VI. Handel elektroniczny

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom platformę do zakupu online produktów Giti. W ramach zawierania umowy zasadniczo gromadzimy dane osobowe strony umowy (w szczególności imię i nazwisko, adres, dane konta bankowego lub dane karty kredytowej). Jeżeli kupujący popadnie w zwłokę w płatności, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych firmie windykacyjnej na potrzeby ściągnięcia wierzytelności.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych jest umożliwienie zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, i wykonanie tej umowy.
 4. Okres przechowywania danych
  Dane są przez nas usuwane gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Następuje to w przypadku, gdy upłynął ustawowy termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń cywilnoprawnych oraz gdy upłynęły terminy przechowywania danych w myśl ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (obecnie 10 lat).
 5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Ponieważ jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy, nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ani usunięcia danych.

VII. Stosowanie Google Analytics

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez użytkownika z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie najpierw obcięty przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisały umowę. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Celem stosowania plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.
  Dane dotyczące użytkownika, które zostały zgromadzone za pomocą tych plików cookie, wykorzystywane są do tworzenia profilów użytkowników.
  Cele te stanowią nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. W przypadku zablokowania stosowania plików cookie na naszej stronie internetowej użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

VIII. Korzystanie z Menedżera tagów Google
Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland inc.

Menedżer tagów Google to narzędzie, którego używamy do wdrażania narzędzi śledzenia i statystyk w naszej witrynie internetowej. Google Tag Manager nie tworzy samodzielnie profilów użytkowników, nie przechowuje plików cookie ani nie przeprowadza niezależnych analiz. Służy jedynie do wyświetlania zintegrowanych za jego pomocą narzędzi i do zarządzania nimi. Menedżer tagów Google zapisuje jednak adres IP użytkownika i może go przesłać do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.
Korzystanie z Menedżera tagów Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 (f) rozporządzenia RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji oraz zarządzaniu różnymi narzędziami w swojej witrynie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 (a) rozporządzenia RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Menedżera tagów Google można znaleźć w Polityce prywatności Google.

IX. Oświadczenie o ochronie danych w odniesieniu do wtyczek społecznościowych serwisu Facebook

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki społecznościowe serwisu facebook.com obsługiwanego przez Facebook Inc., USA („Facebook”). Gdy użytkownik otwiera stronę naszej witryny internetowej zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. Poprzez aktywację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził określoną stronę naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, portal może przyporządkować wizytę na danej stronie do konta na Facebooku. Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub pisząc komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana bezpośrednio z poziomu przeglądarki użytkownika do Facebooka i tam zapisywana.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach na temat ochrony danych umieszczonych na Facebooku: de-de.facebook.com/policy.php
 4. Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook gromadził o nim dane poprzez naszą witrynę internetową, musi wylogować się z Facebooka przed wizytą na naszej witrynie internetowej.

X. Polityka prywatności Twittera

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszych stronach internetowych zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te oferuje Twitter Inc., USA. W wyniku korzystania z serwisu Twitter i funkcji „re-tweetnij" odwiedzane przez użytkownika strony internetowe zostają powiązane z jego kontem w serwisie Twitter i są pokazywane innym użytkownikom. Do serwisu Twitter przekazywane są także dane.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Twittera, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach na temat ochrony danych umieszczonych w serwisie Twitter (twitter.com/privacy).
 4. Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Informujemy, iż jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych serwisu Twitter na stronie http://twitter.com/privacy. Ustawienia dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można zmienić w swoich ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settings.

Sieci społecznościowe

 1. Platformy Meta
  • Prowadzimy jedną lub więcej stron firmowych („fanpage'e”) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram, w szczególności w celu autoprezentacji, budowania wizerunku, jak również rekrutacji i komunikacji z klientami.
  • Przetwarzamy dane użytkownika, wyłącznie gdy kontaktuje się on z nami za pośrednictwem platformy. Wyjątek stanowią dodatkowe procedury wskazane poniżej. W takim przypadku Facebook gromadzi dane użytkownika i udostępnia je nam. Możemy także przechowywać i przetwarzać jego dane w określonych sytuacjach. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zapytania lub wniosku odbywa się na podstawie naszych innych oświadczeń o ochronie danych.
  • W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z użytkownikami i naszego wizerunku publicznego w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   Jeżeli użytkownik udzielił dostawcy portalu społecznościowego zgody na wskazane powyżej przetwarzanie danych ze skutkiem dla nas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Ponadto możemy gromadzić dane osób odwiedzających naszą firmową stronę internetową, jeśli wyświetlanie jako odwiedzający można zdefiniować jako przetwarzanie. Dane te – z zastrzeżeniem dalszych procedur wymienionych poniżej – nie są przez nas przechowywane we własnych systemach ani nie są systematycznie przetwarzane dalej poprzez okazjonalne potwierdzanie. W przypadku tych etapów przetwarzania obowiązują podane przez nas informacje dotyczące administratora danych, inspektora ochrony danych oraz oświadczenia o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
  • Informujemy, że w przypadku dalszego przetwarzania danych na naszych fanpage'ach obowiązuje oświadczenie o ochronie danych Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) lub Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie zastosowania standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook i odpowiednich możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Facebook jest dostawcą tej usługi i jako jedyny jest upoważniony do udzielania kompletnych informacji na temat przetwarzania danych na Facebooku.
  • Informujemy, że dochodzenie praw przez osoby, których dane dotyczą, oraz wnioski o udzielenie informacji najlepiej kierować do Facebooka. Tylko Facebook ma dostęp do danych użytkownika i może podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych itp. lub udzielenia informacji. Oczywiście w razie potrzeby będziemy wspierać użytkownika w dochodzeniu jego praw. Opcje opt-out można znaleźć na: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com.
  • Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustawień dostępnych w celu ochrony prywatności znajduje się w oświadczeniu Instagrama o ochronie danych: http://instagram.com/about/legal/privacy/ lub https://help.instagram.com/155833707900388/

 2. YouTube
  • Prowadzimy jedną lub więcej stron firmowych na portalu społecznościowym YouTube firmy Google Inc., w szczególności w celu autoprezentacji.
  • Zakładamy analogiczną możliwość zastosowania tej decyzji w przypadku innych portali społecznościowych, w tym YouTube. Jak dotąd nie przekazano nam informacji, że YouTube zapewnia umowę spełniającą wymogi art. 26.
  • Informujemy, że z oferowanego kanału YouTube i jego funkcji użytkownik korzysta na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, lubienie, nielubienie, komentowanie).
  • Przetwarzamy dane użytkownika, wyłącznie gdy kontaktuje się z nami za pośrednictwem platformy YouTube. W takim przypadku YouTube gromadzi jego dane i udostępnia je nam.
   Możemy także przechowywać i przetwarzać dane użytkownika w określonych sytuacjach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie jednego z naszych pozostałych oświadczeń o ochronie danych, w zależności od tego, do jakiej grupy osób, których dane dotyczą, należy użytkownik.
   Ponadto możemy gromadzić dane osób odwiedzających naszą firmową stronę internetową, jeśli wyświetlanie jako odwiedzający można zdefiniować jako przetwarzanie. Dane te nie są przez nas przechowywane we własnych systemach ani nie są systematycznie przetwarzane dalej poprzez okazjonalne potwierdzanie.
  • W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, zgodnie z art. Komunikacja z użytkownikami i prezentacja firmy na zewnątrz w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik udzielił dostawcy portalu społecznościowego zgody na opisane powyżej przetwarzanie danych ze skutkiem dla nas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   -W przypadku tych etapów przetwarzania obowiązują podane przez nas informacje dotyczące administratora danych, inspektora ochrony danych oraz oświadczenia o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
  • Informujemy, że w przypadku dalszego przetwarzania danych na naszym kanale YouTube obowiązuje oświadczenie o ochronie danych Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 lub Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nie mamy wiedzy ani wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Google, rodzaj przetwarzania i wykorzystywania lub przekazywania tych danych osobom trzecim. Nie mamy w tym zakresie żadnych skutecznych środków kontroli. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube można znaleźć tutaj:
  • Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Ochrona danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
   W przypadkach przekazywania danych osobowych do USA zastosowanie mają standardowe klauzule umowne.

 3. LinkedIn
  • Nasza firma prowadzi kanał na platformie LinkedIn.
  • Przetwarzamy dane użytkownika, wyłącznie gdy kontaktuje się on z naszym działem kadr za pośrednictwem platformy LinkedIn lub aplikuje na dane stanowisko za pośrednictwem LinkedIn. W takim przypadku LinkedIn gromadzi jego dane i udostępnia je nam.
   W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z użytkownikami i naszego wizerunku publicznego w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   Jeśli użytkownik udzielił dostawcy portalu społecznościowego zgody na wskazane powyżej przetwarzanie danych ze skutkiem dla nas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   W pewnych okolicznościach również możemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zapytania lub wniosku odbywa się na podstawie naszych innych oświadczeń o ochronie danych.
   Ponadto możemy gromadzić dane osób odwiedzających naszą firmową stronę internetową, jeśli wyświetlanie jako odwiedzający można zdefiniować jako przetwarzanie. Dane te nie są przez nas przechowywane we własnych systemach ani nie są systematycznie przetwarzane dalej poprzez okazjonalne potwierdzanie.
   W przypadku tych etapów przetwarzania obowiązują podane przez nas informacje dotyczące administratora danych, inspektora ochrony danych oraz oświadczenia o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
  • W przypadku dalszego przetwarzania danych informujemy, że oświadczenie o ochronie danych LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej: LinkedIn) dotyczy naszej strony firmowej LinkedIn.
  • Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 4. Xing
  • Prowadzimy jedną lub więcej stron firmowych na zawodowym portalu społecznościowym XING, w szczególności w celu autoprezentacji, ale także rekrutacji.
  • Zakładamy analogiczną możliwość zastosowania tej decyzji w przypadku innych portali społecznościowych, w tym XING. Jak dotąd nie przekazano nam informacji, że XING zapewnia umowę spełniającą wymogi art. 26.
  • Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy skontaktuje się z naszym działem kadr za pośrednictwem platformy XING lub zaaplikuje na dane stanowisko poprzez XING. W takim przypadku XING gromadzi jego dane i udostępnia je nam. W pewnych okolicznościach również możemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika. Przetwarzanie jego danych osobowych w przypadku zapytania lub wniosku odbywa się na podstawie naszych obowiązujących oświadczeń o ochronie danych.
  • W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z użytkownikami i naszego wizerunku publicznego w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   Jeśli użytkownik udzielił dostawcy portalu społecznościowego zgody na wskazane powyżej przetwarzanie danych ze skutkiem dla nas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   W pewnych okolicznościach również możemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zapytania lub wniosku odbywa się na podstawie naszych innych oświadczeń o ochronie danych.
   Ponadto możemy gromadzić dane osób odwiedzających naszą firmową stronę internetową, jeśli wyświetlanie jako odwiedzający można zdefiniować jako przetwarzanie. Dane te nie są przez nas przechowywane we własnych systemach ani nie są systematycznie przetwarzane dalej poprzez okazjonalne potwierdzanie.
   W przypadku tych etapów przetwarzania obowiązują podane przez nas informacje dotyczące administratora danych, inspektora ochrony danych oraz oświadczenia o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
  • Informujemy, że w przypadku dalszego przetwarzania danych na naszej stronie firmowej XING obowiązuje oświadczenie dotyczące ochrony danych NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy, tel.: +49 40 419 131-0, faks: +49 40 419 131-11, adres e-mail: info@xing.com (dalej: XING). Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez XING można znaleźć tutaj: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 5. Tik Tok
  -Jesteśmy obecni na portalu społecznościowym Tik Tok, aby komunikować się z zarejestrowanymi tam użytkownikami i dostarczać informacje o naszej firmie, produktach i usługach.
  • Przetwarzamy dane, które użytkownik przesyła nam za pośrednictwem tych portali, aby móc się z nim komunikować i odpowiadać na jego wiadomości.
   W pewnych okolicznościach również możemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zapytania lub wniosku odbywa się na podstawie naszych innych oświadczeń o ochronie danych.
   Ponadto możemy gromadzić dane osób odwiedzających naszą firmową stronę internetową, jeśli wyświetlanie jako odwiedzający można zdefiniować jako przetwarzanie. Dane te nie są przez nas przechowywane we własnych systemach ani nie są systematycznie przetwarzane dalej poprzez okazjonalne potwierdzanie.
   W przypadku tych etapów przetwarzania obowiązują podane przez nas informacje dotyczące administratora danych, inspektora ochrony danych oraz oświadczenia o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
   W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w zakresie komunikacji z użytkownikami i nasz wizerunek publiczny w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   Jeśli użytkownik udzielił dostawcy portalu społecznościowego zgody na wskazane powyżej przetwarzanie danych ze skutkiem dla nas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • W przypadku dalszego przetwarzania danych informujemy, że w stosunku do naszej strony firmowej obowiązuje oświadczenie o ochronie danych TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irlandia. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Tik Toka, a także na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustawień dostępnych w celu ochrony prywatności znajdziesz w oświadczeniu Tik Toka o ochronie danych: https://www.tiktok.com/legal/privacy -policy

XI. Oświadczenie o ochronie danych w kontekście konkursów i kampanii z kuponami

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Dane osobowe gromadzimy również w ramach konkursów i kampanii z kuponami. Dane te (adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia) wykorzystujemy do powiadomienia zwycięzców. W przypadku gdy organizujemy konkurs wspólnie z jednym z naszych partnerów, przekazujemy mu dane zwycięzców na potrzeby powiadomienia zwycięzców i/lub przesłania im nagród, o ile jest to wymagane w konkretnym przypadku w związku z konkursem lub akcją.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną przetwarzania danych do celów wypełnienia naszych obowiązków wynikających z warunków udziału w konkursie lub kampanii w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
 3. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych jest możliwość spełnienia naszych obowiązków wynikających z warunków udziału w konkursie lub akcji.
 4. Okres przechowywania danych
  Dane są przez nas usuwane gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych, które zostały przesłane e-mailem, powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie wtedy, gdy korespondencja z użytkownikiem została zakończona i gdy upłynął ustawowy termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń cywilnoprawnych i/lub gdy upłynęły terminy przechowywania danych w myśl ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona.
 5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec dalszego przechowywania danych. Brak danych osobowych stanowiących dane kontaktowe uniemożliwia jednak prowadzenie dalszej korespondencji.
  W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z nami na adres e-mail info@giti.de. W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, zostaną usunięte.

XII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika przysługują mu następujące prawa wobec Giti Tire Deutschland GmbH:

 1. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, może on zażądać od nas przekazania następujących informacji:
  (1) cele przetwarzania;
  (2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika;
  (4) planowany okres, przez który dane osobowe dotyczące użytkownika będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  (5) informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawie do ograniczenia przetwarzania przez Giti Tire Deutschland GmbH lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  (6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  (7) wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od użytkownika;
  (8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla użytkownika.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec Giti Tire Deutschland GmbH, o ile przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Giti Tire Deutschland GmbH ma obowiązek niezwłocznie sprostować dane.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą:
  (1) jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, które go dotyczą – na okres, który umożliwia Giti Tire Deutschland GmbH sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
  (2) jeżeli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem oraz użytkownik rezygnuje z usunięcia danych osobowych i w zamian żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  (3) jeżeli Giti Tire Deutschland GmbH nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one niezbędne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
  (4) jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO, jednak jeszcze nie stwierdzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Giti Tire Deutschland GmbH są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.
 4. Prawo do usunięcia danych
  Użytkownik może zażądać od Giti Tire Deutschland GmbH niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, a Giti Tire Deutschland GmbH jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów:
  (1) Dane osobowe, które dotyczą użytkownika, nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.
  (2) Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której podstawie następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.
  (3) Użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  (4) Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  (5) Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega Giti Tire Deutschland GmbH.
  (6) Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeżeli Giti Tire Deutschland GmbH upubliczniła dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmujemy odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż użytkownik jako osoba, której dotyczą dane, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.
  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:
  (1) do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
  (2) do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega Giti Tire Deutschland GmbH, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
  (3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
  (4) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do informacji
  Jeżeli użytkownik skorzystał wobec nas z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wówczas jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika, na jego żądanie, o tych odbiorcach.
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, a które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
  (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  (2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując to prawo, użytkownik ma ponadto prawo zażądać przesłania dotyczących go danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
 7. Prawo do sprzeciwu
  Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów.
  Giti Tire Deutschland GmbH nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
  Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu.
  Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
 8. Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
  Użytkownik ma prawo do wycofania zgody udzielonej na podstawie przepisów o ochronie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli użytkownik sądzi, że przetwarzanie przez nas dotyczących go danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, przysługuje mu – niezależnie od innych urzędowych lub sądowych środków zaskarżenia – prawo do wniesienia skargi do inspektora ochrony danych w Dolnej Saksonii: Prinzenstr. 5, 30159 Hanower, tel.: 0511 120 4500, faks: 0511 120 4599.
 10. Nazwa i adres administratora
  Funkcję administratora w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych ustaw krajowych o ochronie danych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych pełni:
  Giti Tire Deutschland GmbH
  Hollerithallee 18 A
  30419 Hannover
  Niemcy
  Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
  Faks: +49(0) 511-5153 56-10
  E-mail: info@giti-tire.de
 11. Nazwa i adres inspektora ochrony danych
  Inspektorem ochrony danych z ramienia Giti Tire Deutschland GmbH jest:
  Streit GmbH Managementsysteme
  Frühlingstraße 8
  13158 Berlin
  Telefon: +49 (0) 30 – 98 19 3 – 116
  Telefaks: +49 (0) 30 – 98 19 3 - 135
  Adresy e-mail: ds-beauftragter@streit-online.de

Hanower, lipiec 2022
Giti Tire Deutschland GmbH